Privacy Policy

Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล

1. Introduction
1. บทนำ
           The Vista Co., Ltd. ("The Vista", "We", "Us", "Our") operates a platform for the introduction and connection of people in professional environments via internet, cellular networks or other electronically means of communications (the "Application").
           บริษัท เดอะวิสต้า จำกัด (“เดอะวิสต้า”, “เรา”, “บริษัท”) เป็นเจ้าของและผู้พัฒนาระบบสำหรับการเชื่อมต่อผู้คนในกิจกรรมหรืออีเว้นท์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทางมือถือ และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในการสื่อสารอื่นๆ (“แอพลิเคชั่น”)
           The Vista cares and respects the privacy rights of its users and is therefore dedicated to protect all personal information collected through its Application. This Privacy Policy (the "Privacy Policy") was adopted in order to disclose what information The Vista collects and the means in which this information is being collected, used and shared.
           เดอะวิสต้า ตระหนักและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน และมุ่งมั่นที่จะรักษาปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ผ่านระบบของบริษัท บริษัทจึงมีนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อป้องกันและอธิบายรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่เดอะวิสต้าจัดเก็บ ใช้งาน และแบ่งปัน
           Please note that this Privacy Policy applies only to information submitted and collected by The Vista through use of the Application and does not apply to information that may be collected by any websites maintained by other companies or organizations to which we may provide links. When you link to these websites, this Privacy Policy no longer applies. We are therefore not responsible for the content or activities provided or created on such sites. Please be advised that all the information contained within the Application is governed by our User Agreement/Terms of use.
           นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลต่อข้อมูลที่ท่านได้ให้และจัดเก็บในระบบของเดอะวิสต้าเท่านั้น และไม่ได้ครอบคลุมถึงข้อมูลที่ท่านได้ให้กับเว็บไซต์ของบริษัท หรือองค์กรอื่นๆ ที่มีลิงค์อยู่ในระบบของเดอะวิสต้า นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะไม่ครอบคลุมเมื่อท่านเข้าไปสู่เว็บไซต์เหล่านั้นแล้ว โดยเดอะวิสต้าจะไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบในข้อมูลและกิจกรรมต่างๆที่อยู่บนเว็บไซต์เหล่านั้น โปรดรับรู้ว่าข้อมูลที่อยู่บนเดอะวิสต้าเท่านั้น ที่จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อตกลงการใช้บริการของเรา
           The Vista shall appropriately manage your personal information, acquired through the registration of the Application or during usage of the Application, in full of compliance with this Privacy Policy.
           เดอะวิสต้าจะจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่านตามสมควร ซึ่งหมายความถึงข้อมูลที่ได้รับจากการลงทะเบียนใช้งาน หรือข้อมูลที่ได้รับระหว่างการใช้งาน ซึ่งถือว่าอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
           By using and accessing the Application you signify your assent to our Privacy Policy. If you do not agree to this Privacy Policy, please do not use the Application. We reserve the right, at any time, without warning, to make changes to this Privacy Policy. If we make a material change to this Privacy Policy, we will notify you by posting the change in this Privacy Policy and, if necessary, we will give you additional choices regarding such change. Please check back from time to time to ensure that you are aware of these changes. Your continued use of the Application will signify your acceptance of such change.
           การที่ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ แอพลิเคชัน และระบบของเดอะวิสต้า หมายความว่าท่านยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ถ้าท่านไม่ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดละเว้นการเข้าใช้บริการเดอะวิสต้า เดอะวิสต้าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า แต่เดอะวิสต้าจะทำการแจ้งท่านเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และถ้าจำเป็นเดอะวิสต้าจะให้ท่านเลือกยอมรับการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ท่านรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น การที่ท่านใช้บริการระบบของเดอะวิสต้าถือได้ว่าเป็นการยอมรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
2. Information We Collect
2. ข้อมูลที่เดอะวิสต้าจัดเก็บ
           2.1. In order for us to provide our users with the best personalized Application experience we may collect and store any information entered or received onto our Application. The Vista may also collect personal information from its user's accounts on several social networking sites, but only if this information is voluntarily provided to us by our users, in accordance with the policies and terms of the social networking sites
           2.1 เพื่อให้เดอะวิสต้าสามารถมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์และแอพลิเคชั่นของเราให้ดีที่สุด เราจะมีการเก็บข้อมูลที่ได้รับผ่านระบบของเดอะวิสต้า ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานที่ได้รับจากเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ที่ถูกยินยอมโดยผู้ใช้งานแล้วเท่านั้น และต้องเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อปฏิบัติการใช้งานของสื่อสังคมออนไลน์เหล่านั้น
           2.2. Information collected automatically:
           2.2 ข้อมูลที่เราจัดเก็บโดยอัตโนมัติ
           2.2.1. Cookies: We may use cookies in the operation of the Application. A "cookie" is a small bit of record-keeping information that sites often store on a user's computer/ mobile device. Cookies are typically used to quickly identify a user's computer and to "remember" things about the user's visit. For example, we may use cookies to keep track of your preferences and your username and password. Information contained in a cookie may be linked to your personal information for this purpose. You can disable cookies or set your browser to alert you when cookies are being sent to your computer, although this may affect your ability to use many of the features of the Application.
           2.2.1 คุ๊กกี้ : เดอะวิสต้าอาจมีการใช้คุ๊กกี้ในกระบวนการของเว็บไซต์และแอพลิเคชัน โดย “คุ๊กกี้” คือชิ้นส่วนของข้อมูลเล็กๆที่ถูกจัดเก็บบนคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของผู้ใช้งานเดอะวิสต้า โดยคุ๊กกี้มักจะถูกใช้เพื่อให้สามารถระบุเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงจดจำข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ยกตัวอย่างเช่น เดอะวิสต้าอาจใช้คุ๊กกี้เพื่อจัดเก็บข้อมูลความสนใจ หรือ Username และ Password ทั้งนี้ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในลักษณะคุกกี้อาจมีการเชื่อมโยงถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยท่านสามารถปิดการเข้าถึงคุ๊กกี้บนคอมพิวเตอร์ของท่าน แต่การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานในบางวัตถุประสงค์ในระบบของเดอะวิสต้า
           2.2.2. IP Addresses: An Internet Protocol (IP) address is a number that is used by computers on the network to identify your computer every time you log on to the Internet. Although we do not generally collect IP addresses, we may collect and use your IP address when we feel it is necessary to protect our Application, websites, customers, or others. If you use the Application, we may collect other unique numbers associated with a computer's identity on a network.
           2.2.2 เลขที่อยู่ไอพี : ไอพี หรือ อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล คือหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งเชื่อมต่ออยู่บนเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุชี้คอมพิวเตอร์ของคุณเวลาคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีการจัดเก็บเลขที่อยู่ไอพีโดยตรง แต่เราอาจมีการจัดเก็บและใช้เลขที่อยู่ไอพีของคุณเมื่อจำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันเว็บไซต์ แอพลิเคชัน ลูกค้า และอื่นๆ ถ้าคุณใช้ระบบของเดอะวิสต้า เราอาจมีการจัดเก็บเลขที่อยู่ดังกล่าวที่สามารถระบุตัวตนคอมพิวเตอร์ของคุณบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
           2.2.3. Log Files: Other information that may be passively collected by us is in the form of logs - files that record service activity, including how many "hits" a particular web page is getting (a.k.a. "navigational data"). These entries are generated anonymously, and enable us to gather statistics about users' browsing habits, assess overall service activity, track interest in advertised sales, and maintain services' security. We also use the log file entries for our internal marketing and demographic studies, so we can constantly improve the online services we provide you. Log files are used internally only, and may be combined with data collected via cookies to help us aggregate behavior patterns of registered users.
           2.2.3 ล็อกไฟล์ : ข้อมูลอื่นๆที่อาจถูกจัดเก็บโดยเดอะวิสต้าจะอยู่ในรูปแบบของล็อกไฟล์ – ซึ่งคือไฟล์ที่จัดเก็บกิจกรรมการใช้งาน ซึ่งรวมถึงจำนวนการคลิ๊กและดูข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ต่างๆ (หรือที่เรียกว่า ข้อมูลการเข้าใช้งาน) โดยล็อกเหล่านี้จะถูกสร้างและจัดเก็บแบบไม่ระบุตัวตน เพื่อให้เราสามารถรวบรวมสถิติการใช้งานของผู้ใช้งาน ซึ่งรวมถึงพฤติกรรมการเข้าใช้งานโดยรวม และความสนใจของข้อมูลหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ และเพื่อดำรงไว้ซึ่งความปลอดภัยของระบบ โดยเดอะวิสต้าจะใช้ล็อกไฟล์เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมการตลาดภายในของเราและเพื่อศึกษาข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ของผู้ใช้งาน เพื่อให้เดอะวิสต้าสามารถปรับปรุงบริการออนไลน์ของเราให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ล็อกไฟล์ดังกล่าวจะถูกใช้ภายในบริษัทเท่านั้น ซึ่งอาจถูกนำมาผนวกรวมกับข้อมูลที่จัดเก็บโดยคุ๊กกี้ เพื่อให้เราสามารถรวบรวมรูปแบบพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนกับระบบได้
           2.2.4. Public Data: all personal information chosen to be publicly displayed on the internet by our users which could be found by anyone through the usage of search engines. This information may be aggregated, combined, taking into account corrections and feedback, and afterwards displayed to other users of the Application.
           2.2.4 ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ : ข้อมูลส่วนตัวที่ถูกเลือกและยอมรับที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะโดยผู้ใช้งานเดอะวิสต้า ซึ่งอาจสามารถค้นหาได้ผ่านเว็บไซต์เซิร์จเอ็นจิ้น โดยข้อมูลเหล่านี้อาจถูกจัดสรร รวบรวม และถูกปรับให้ถูกต้อง ก่อนที่จะแสดงให้ผู้ใช้อื่นๆในระบบเดอะวิสต้าเห็น
3. How we use the Information
3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
           3.1. The Vista will only use the personal information collected from its users or from any social networking sites for the operation of the Application in accordance with the policies and terms of the social networks. The Vista does not rent, lease, loan, sell, voluntarily distribute or redistribute its users' personal information to any unaffiliated third parties.
           3.1 เดอะวิสต้าจะใช้ข้อมูลส่วนตัวที่ได้จัดเก็บจากผู้ใช้งาน หรือจากสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการระบบของเดอะวิสต้าเท่านั้น อันต้องสอดคล้องกับนโยบายและระเบียบข้อปฏิบัติของสื่อสังคมออนไลน์เหล่านั้น ทั้งนี้ เดอะวิสต้าจะไม่เปิดเผย ให้เช่า ให้เช่าใช้ ขาย หรือนำข้อมูลส่วนของของผู้ใช้งานไปเผยแพร่ ให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
           3.2. The Vista may use its users email addresses or other personal information for the purpose of providing them with newsletter, marketing or advertising materials, or Application announcements regarding, among other things, updates to its Privacy Policy, changes in pricing, changes to its online Application or customer Application policies, and other related Application changes. The Vista will not voluntarily disclose this personal information to unaffiliated third parties for any other purpose.
           3.2 เดอะวิสต้า สามารถใช้ข้อมูลอีเมล์และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆของผู้ใช้งาน เพื่อทำการส่งข่าวสาร สื่อสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือการส่งเสริมการตลาดของอีเว้นท์ต่างๆ และรวมถึงการอัพเดทนโยบายความเป็นส่วนตัว, ข้อตกลงการใช้งาน, การปรับเปลี่ยนค่าบริการระบบ หรือการปรับเปลี่ยนใดๆเกี่ยวกับระบบของเดอะวิสต้า เดอะวิสต้าจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องไม่ว่าในกรณีใดๆ
           3.3. No matter what method we use to collect information and no matter how we use that information, we will only collect the information deemed reasonably necessary to fulfill your online requests and our legitimate business objectives, and such information will not be provided to any third parties.
           3.3 ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆ ที่เราใช้ในการจัดเก็บข้อมูล หรือไม่ว่าการใช้ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ใด เดอะวิสต้าจะทำการจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้ท่านบรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งานระบบเดอะวิสต้าเท่านั้น และข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด
           3.4. Other Disclosure of Your Personal Information:
           3.4 ประเด็นเพิ่มเติมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน
           3.4.1. Notwithstanding any other terms of this Privacy Policy, we may disclose personal information in the good faith belief that we are required to do so by law, including but not limited to disclosure to law enforcement or other government officials in connection with an investigation of fraud, intellectual property infringements, or other activity that is illegal or may expose you or us to legal liability.
           3.4.1 ในกรณีที่จำเป็น เดอะวิสต้าอาจต้องทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน เมื่อถูกบังคับด้วยกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดต่อการเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ที่อาจเข้ามาตรวจสอบในด้านการหลอกลวงฉ้อฉล การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือกิจกรรมอื่นๆที่ผิดกฎหมาย หรืออาจส่งผลต่อท่านหรือเดอะวิสต้าในการเกิดคดีความ
           3.4.2. In the event of a merger, acquisition, reorganization, bankruptcy, or other similar event, customer information may be transferred to The Vista’s successor or assign, if permitted by and done in accordance with applicable law.
           3.4.2 เมื่อมีการโอนกิจกรรม ควบรวมกิจการ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริษัท การขายสินทรัพย์ การล้มละลาย หรือกิจกรรมอื่นๆที่คล้ายกัน บริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลบางส่วนให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมดังกล่าวทราบ อันอยู่ภายใต้กฎหมายที่สอดคล้อง
           3.4.3. Your personal and registered information may be disclosed or seen by organizers that you register for their events. In such cases, your personal and registered information will be subject to the privacy policy of the organizers and The Vista shall not be responsible and liable for any uses of your personal and registered information by such organizers.
           3.4.3 ข้อมูลส่วนของบุคคลผู้ใช้งาน หรือข้อมูลในการลงทะเบียนงานอีเว้นท์ อาจถูกเปิดเผยหรือเข้าถึงจากผู้จัดงานอีเว้นท์ที่ท่านได้ลงทะเบียน ในกรณีเหล่านี้ ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนจะอยู่ภายใต้นโยบายส่วนบุคคลของทางผู้จัดงาน ในลักษณะเช่นนี้ เดอะวิสต้าถือได้ว่าไม่มีส่วนรับผิดชอบในการที่ผู้จัดงานอีเว้นท์ดังกล่าวนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้
           3.4.4. We may share aggregate information about our visitors to our Application. It can help us tailor our products and services to meet the needs of our customers.
           3.4.4 เดอะวิสต้าอาจนำข้อมูลการใช้งานของท่านมาใช้เพื่อปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานและลูกค้า
           3.5. Not Providing Information: You are under no obligation to provide any information. However, if you should choose not to submit personal information when requested, you may not be able to use certain features offered by the Application.
           3.5 การเลือกไม่เปิดเผยข้อมูล: ผู้ใช้งานไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ กระนั้นถ้าท่านเลือกที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อถูกร้องขอจากระบบ ท่านอาจไม่สามารถใช้งานบางส่วนของเว็บไซต์และแอพลิเคชันระบบของเดอะวิสต้าได้
4. Privacy Policy and Third Party Web Sites, Links, Advertisements and Services
4. นโยบายความเป็นส่วนตัว กับลิงค์/เว็บไซต์/โฆษณา/บริการ บุคคลที่สาม
           It is hereby clarified that while using our Application, you may be directed to or approached by other sites that are beyond our control and for which we are not responsible. Additionally, third parties provide advertisements and offer other products and services to you when you are using our Application, which may receive your IP address or other technology such as cookies, web beacons and the like. By using the Application, you consent to such use by third parties of your personal information, which is subject to the privacy policies of these third parties. You should consult the privacy policies of these third parties for more detailed information.
           เดอะวิสต้าขอชี้แจงว่า ในการใช้งานเว็บไซต์และระบบของเรานั้น ท่านอาจเข้าถึงเว็บไซต์อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในการควบคุมของบริษัทและบริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบ นอกจากนั้น บริการจากบุคคลที่สามที่แสดงโฆษณาและข้อเสนอทางการตลาดต่างๆบนเดอะวิสต้าถึงท่าน อาจได้รับที่อยู่ไอพีของท่านหรือข้อมูลคุ๊กกี้ ดังนั้นการที่ท่านเข้าใช้บริการบุคคลที่สามดังกล่าว ถือว่าท่านยอมรับและเข้าใจว่าบริษัทนั้นๆ สามารถใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ อันอยู่ภายใต้นโยบายข้อมูลส่วนตัวของบริษัทเหล่านั้น กรุณาศึกษานโยบายข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่สามอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนเข้าใช้บริการ
5. How we secure the Information
5. ความปลอดภัยในการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของท่าน
           The Vista is doing and will do whatever it can in order to protect and secure all information it receives through its Application in accordance with industry standards and technologies (SSL, SHA1 etc'). Having said that, providing full protection in a dynamic environment as the internet is out of anyone's reach and therefore The Vista cannot ensure or warrant the full security of the information received. All users are to maintain the secrecy of their passwords and account information and to responsibly monitor and control all access to their e-mail accounts.
           เดอะวิสต้าพึงจะกระทำ หรือจะกระทำทุกวิถีทางที่จะช่วยปกป้องข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้งานอย่างปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานของอุตสาหกรรม (SSL, SHA1, ฯลฯ) ในการนั้น การให้การปกป้องอย่างสุดความสามารถในโลกอินเทอร์เน็ตอาจเป็นการยาก ดังนั้นเดอะวิสต้าไม่อาจให้สัญญาหรือการดูแลข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างสมบูรณ์ไร้ที่ติ ผู้ใช้งานทุกท่านจะต้องรักษาไว้ซึ่งรหัสผ่านเข้าใช้งาน รวมถึงข้อมูลบัญชีผู้ใช้ รวมถึงต้องรับผิดชอบในการดูแลและรักษาการเข้าถึงอีเมล์ส่วนตัวของตนเอง
6. Reviewing, Updating, Deleting and Deactivating Personal Information
6. การแก้ไขอัพเดท ลบ และปิดการใช้งานหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
           If you wish to deactivate your account or to change, review or delete your personally identifiable information from our active database, please contact us at support@thevista.co.th. We will do our very best to comply your request as soon and with the extant as reasonably possible in accordance with our deactivation policy and applicable law. Please be advised that parts of the information you might request to delete may still be retained in our database due to technical and legal constrains.
           ถ้าท่านต้องการปิดบัญชี หรือต้องการเปลี่ยนแปลง แก้ไขอัพเดท หรือลบข้อมูลบ่งชี้ส่วนบุคคลจากฐานข้อมูลของเดอะวิสต้า กรุณาติดต่อบริษัทได้ที่ support@thevista.co.th บริษัทจะดำเนินการตามคำร้องขอของท่านอย่างเร็วที่สุดภายใต้ข้อจำกัดและขัอกำหนดในเงื่อนไขการลบข้อมูลบัญชีและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรุณาทราบว่าบางส่วนของข้อมูลที่ท่านร้องขอให้ทำการลบ อาจจะยังถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลอันเนื่องมาจากข้อจำกัดทางด้านเทคนิคหรือข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย
7. Contact us
7. ติดต่อเดอะวิสต้า
           For further information, questions or comments regarding our privacy policy please contact us at: support@thevista.co.th The Vista Co., Ltd.
           ถ้าท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการสอบถาม และให้คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนตัวของเดอะวิสต้า กรุณาติดต่อเราได้ที่ support@thevista.co.th บริษัท เดอะวิสต้า จำกัด
Revision date: 24 March 2020
วันที่แก้ไขล่าสุด: 24 มีนาคม 2563